หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
รัฐธรรมนูญปี 2560 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พรบ.อบต. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ 2546 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ 2558 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10