หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจตำบล
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี”
 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั่วถึงได้มาตรฐานและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
    ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
    การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการสร้างกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
    การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กนักเรียนและสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ให้เกิดความทัดเทียมในด้านต่างๆ
    การส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชน การจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ
    การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผสิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยโดยวิธีทางธรรมชาติควบคู่
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
    ส่งเสริมการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและการบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุด
    การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
    การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
    ส่งเสริมการน้อมนำหลักการทำงานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
    ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงการจราจร
  พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบชลประทาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษา
  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย
และการออกกำลังกาย
  พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่ม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10