หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจตำบล
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี”
 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั่วถึงได้มาตรฐานและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
    ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
    การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการสร้างกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
    การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กนักเรียนและสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ให้เกิดความทัดเทียมในด้านต่างๆ
    การส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชน การจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ
    การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผสิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยโดยวิธีทางธรรมชาติควบคู่
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
    ส่งเสริมการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและการบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุด
    การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
    การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
    ส่งเสริมการน้อมนำหลักการทำงานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
    ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงการจราจร
  พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบชลประทาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษา
  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย
และการออกกำลังกาย
  พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่ม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10